วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำด้านธุรกิจจีน การวิจัยและผลงานวิชาการ และมีความเป็นมืออาชีพ พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ
    1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางธุรกิจในเชิงทฤษฎี  มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพใน การทำธุรกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 6 ประการ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คณะบริหารธุรกิจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
    3. ให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนและสังคม
    4. ทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
    5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
    6. พัฒนาจีนศึกษาด้านธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำ
    7. เตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    8. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ
     
 

คิดบวก ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาสู่มืออาชีพ

     
 

มีจิตอาสารับผิชอบต่อสังคม

 
สำเภาและพังงา สีประจำคณะบริหารธุรกิจ สีน้ำเงิน
 

 

    คณะบริหารธุรกิจ เดิมเรียกชื่อว่า คณะวิทยาการจัดการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะ บริหารธุรกิจ เมื่อ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ครอบคลุมการบริการ ด้านการศึกษากว้างขวางมากขึ้น และเป็น 1 ใน 5 คณะแรกที่ได้รับการเสนอให้อยู่ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ ในโอกาสครบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชาพร้อมกัน คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีและหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ ต่อมาคณะได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีกหลายหลักสูตร ตามลำดับดังนี้
พ.ศ. 2536 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดหลักสูตร 4 ปี
พ.ศ. 2537 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติ ในสาขาวิชาการบัญชีและหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
พ.ศ. 2537 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี)ภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2537 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี)ภาคค่ำ ณ วิทยาเขตยศเส 2 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ
พ.ศ. 2537 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี)ภาคค่ำ ณ วิทยาเขตบางพลี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2539 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
พ.ศ. 2542 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติ สาขาวิชาการเงิน
พ.ศ. 2542 ได้มีคำสั่งยกเลิกหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคค่ำ ที่เปิดสอนในทั้ง 2 วิทยาเขต
พ.ศ. 2544 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2546 เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2547 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2547 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
พ.ศ. 2548 เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2549 เปิดสอนในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การบริหารจัดการโรงพยาบาล),หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคสมทบสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2552  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซอุปทาน
พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน