1. สาขาวิชาการบัญชี เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    2. สาขาวิชาการจัดการ เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    3. สาขาวิชาการตลาด เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    4. สาขาวิชาการเงิน เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    5. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    8. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    9. International Program (BBA) เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    10. สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    11. หลักสูตรธุรกิจจีน เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  

    1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต(การจัดการอุตสาหกรรม) MM เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร  
    3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (โปรแกรมภาษาจีน)เว็บไซต์สาขา
  ข้อมูลหลักสูตร