News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  มหาวิทยาลัยคุณธรรมในเรื่องความประหยัด 22 ตุลาคม 2558

   ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พรรณราย แสงวิเชียร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและร่วมเดินนำขบวน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน 10 ประการ ของมหาวิทยาลัย ตามโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมในเรื่องความประหยัด และ เป็นกิจกรรมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันให้กับทางมหาวิทยาลัย ในโครงการสร้างเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ของการไฟฟ้านครหลวง กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ประมาณ 120 คน จัด ณ วันที 22 ตุลาคม 2558

ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยคุณธรรมในเรื่องความประหยัด

กลับ