News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  คณะบริหารธุรกิจศึกษาดูงาน ณ เรือนไม้หอม เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างธุรกิจจาก 15 มีนาคม 2560

   คณะบริหารธุรกิจศึกษาดูงาน ณ เรือนไม้หอม เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างธุรกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่ี่ 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีของคุณสุชล สุขเกษม สมุทรสงคราม (10/03/60)

ภาพกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจศึกษาดูงาน ณ เรือนไม้หอม เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างธุรกิจจาก

กลับ