News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 มีนาคม 2560

   สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง ฝึกทักษะทางวิชาชีพสายงานตรวจสอบบัญชี สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (09-03-60)

ภาพกิจกรรม สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลับ