แบบสอบถามบัณฑิต/มหาบัณฑิต‏

Download ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชามหาบัณฑิต
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชามหาบัณฑิต
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตการบัญชี
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตการจัดการ
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตการตลาด
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตการเงิน
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตธุรกิจระหว่างประเทศ
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตการจัดการอุตสาหกรรม
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตสาขาธุรกิจจีน
Download แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์