: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆได้เสนอผลงานทางวิชาการ: บทความปริทัศน์ (Review Article) นี้อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจ้าของ  :  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ปรึกษา  :  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ 

                     อาจารย์พีระพงศ์  เอื้อสุนทรวัฒนา

บรรณาธิการบริหารและวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย  แสงวิเชียร 

ที่ปรึกษาประจำกองบรรณาธิการ  รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติระ  ระบอบ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร  ปิ่นเจริญ

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  อวเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.ลัดดา ปินตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

อาจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ งดงามวงศ์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อาจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.พิมสิริ ภู่ตระกูล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.อาภรณ์  ภู่เผือก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

ฝ่ายจัดการและพิสูจน์อักษร

อาจารย์  Jing Yan Zhao  อาจารย์วิโรจน์  รัตนสิงห์  อาจารย์ศักดิ์ชัย  อรุณรัศมีเรือง  อาจารย์มรกต  กำแพงเพชร

อาจารย์ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์  อาจารย์สุชาติ วัฒกานนท์   

ฝ่ายการเงินและเลขานุการกองบรรณาธิการ

อาจารย์รุ่งฤดี  รัตนวิไล  อาจารย์ ดร.แววมยุรา  คำสุข  นางสาวคมคาย ศรีเปารยะ  นางสาวฉวีวรรณ  แย้มโกมล        และ นางสาวจุฑารัตน์  รัตนถาวร

กำหนดเผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1  มกราคม  –  มิถุนายน  และฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์  :  บริษัท  จามจุรีโปรดักส์ จำกัด  

26  ถนนพระรามที่ 2  ซอย 83  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  10150  โทร.02-4158320-1

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอก (Off - campus Peer Review)

ศาสตราจารย์มณเฑียร ประจวบดี                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์  อัตธีรวงศ์                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกัญญา  ณ ป้อมเพ็ชร์                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล                                        มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  รัตนวิไล                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์กตัญญู  หิรัญญสมบูรณ์                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์สุขุมาลย์  ชำนิ                                           มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ณรงศักดิ์  บุญเลิศ                                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  จงประสิทธิพร                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี   พานิชสาส์น                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร   หาญสันติ                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  อวเกียรติ                             มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง                                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ปัญจขจรศักดิ์                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ ดร.กาญจนา  ทวินันท์                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ ดร.สุนันทา  เสถียรมาศ                                             สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อาจารย์ ดร.วรรณโณ  ฟองสุวรรณ                                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.ธีราลักษณ์  สัจจะวาที                                         มหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์ ดร.เอก  ชุณหรัชชราชัย                                             มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อาจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์  ราศี                                                         สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาจารย์ ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สัญญา  ยิ้มศิริ                                                        มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.จารุพร  มีทรัพย์ทอง                                             มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

อาจารย์ ดร.รัชนีภรณ์  งดงามวงศ์                                           มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อาจารย์ ดร.เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ                               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ธันยมัย  เจียรกุล                                                   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.พิษณุ  เหรียญมหาสาร                                         อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน            ต่างประเทศ และ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคจีน (Mr.China)

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายใน (On - campus Peer Review)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย  แสงวิเชียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติระ  ระบอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ปิ่นเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง

อาจารย์ ดร.พวงชมพู  โจนส์

อาจารย์ ดร.ลั่นทม  จอนจวบทรง

อาจารย์ ดร.พิมสิริ  ภู่ตระกูล

อาจารย์ ดร.อาภรณ์  ภู่เผือก

อาจารย์ ดร.แววมยุรา  คำสุข

อาจารย์ ดร.พึงใจ  พิชยอนุตรัตน์

อาจารย์ สุชาติ  วัฒกานนท์

อาจารย์ Jing Yan Zhao