: รายละเอียดการเตรียมบทความ

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารธุรกิจปริทัศน์    กดดาวน์โหลดที่นี่