สาขาวิชาการบัญชี    
  อ.จรรยา ยอดนิล (รักษาการหัวหน้าสาขา)
  บช.บ.(การบัญชีการเงิน) ม.หอการค้าไทย
  บธ.ม.(การบัญชี) ม.หอการค้าไทย
 
  อ.ลาวรรณ์ อนันต์ชลาลัย
  บธ.บ. (การบัญชี) ม.เกริก
  บช.ม. (การบัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  อ.กฤษณี เอี่ยมจรูญ
  บช.บ. (การบัญชี) ม.หอการค้าไทย
  บธ.ม. ม.บูรพา   
 
  อ.รุจิรัตน์ พัฒนะศรี 
  บช.บ. (การบัญชี)  ม.เชียงใหม่
  บช.ม. (การบัญชีต้นทุน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  อ.สุวรรณา อินคล้าย 
  บช.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ม.สยาม
  บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) ม.เกษตรศาสตร์
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
  อ.ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ
  บธ.บ. (การบัญชี) ม.รามคำแหง
  ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) ม.ราม ฯ
  บช.ม. (การบัญชีต้นทุน)
 
 
  อ.กันติทัต  นานาภัทรกุล
  บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  วท.ม. การกำกับดูแลกิจการ (ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร