หลักสูตรธุรกิจจีน  
  อ.สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น (ประธานหลักสูตร)
  Bachelor of Business Administration, Assumption University(2011)
  Master of Business Administration, Webster University (The People's Republic of China) (2013)
 
  อ.ธนพิชญ์  ภู่สว่าง
  บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (การตลาด) ม.เอเชียน
  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ม.ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
  อ.ปกรณ์ เหลืองอร่ามสุก
  Bachelor of Business Administration, Assumption University
  Master of Business Administration, Webster University (The People's Republic of China)
 
อ.ศุภรัตน์  ปรัชญาวาทิน
พณ.บ. ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก)วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
 
อ.อัญชลี สมบูรณ์ (ลาศึกษาต่อ)
BE.(International Economics and Trade)University of International Business and Economics ,2553
Master of Chinese Speakers of Other Languages (Callege of Chinese Language and Culture)BEIJING NORMAL UNIVERSITY ,2556
 
  อ.ทิพย์วรรณ สิทธิสมภพ
  ศศ.บ. (ภาษาจีน) ,คณะศิลปศาสตร์
  Master of Management (Enter prise Management),Yunnan University of Finance and Economic