หลักสูตรนานาชาติ  
  อ.สุชาติ  วัฒกานนท์ (ประธานหลักสูตร)
  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.รามคำแหง
  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒน์บริหารศาสตร์
   
 
  Miss Jing Yan Zhao
  BBA. (Finace Credit and Banking) Assumption U.
  M.S. (Financial Management) U. of Exeter United Kingdom
  MBA. Assumption U.
 
  อ.สุริยะ  บุตรไธสงค์             
  BA. (Marketing) Srinakharinwirot U.
  MBA. (Marketing) Assumption U.
 
  อ.อาภรณ์ ภู่เผือก           
  ครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบัณพัฒนบริหารศาสตร์
  DBA(International Business) Pacific States University
 
  อ.เดบาร่า ซี เวชชาชีวะ       
  BA in Communication ,UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
  MBA in International Business Education and Research,UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA