หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
  อ. ด.ร.พวงชมพู โจนส์ (ประธานหลักสูตร)
  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ม.รามคำแหง
  บธ.ม. (การตลาด) ม.รามคำแหง   
  Ph.D.( Marketing ) Victoria University, Australia.
 
  อ.ผศ.ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์
  BA. (Applied Arts Design)Rajabhat Institute Chandrakasem
  Master of Education (Human ResourceDevelopment) Ramkhamhaeng U.
  Ph.D. (Human Resource Development)Burapha U.
 
  อ. ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง
  PhD (Information Systems) VictoriaUniversity of Wellington,New Zealand
  วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  M.Sc. (Information Managament), AIT   
 
  อ.อรรถพล ธรรมไพบูลย์
  บธ.บ. (การตลาด) ม.สงขลานครินทร์
  MS. (Marketing) Golden Gate University, U.S.A.
 
  อ.นุช  สัทธาฉัตรมงคล
  บช.บ. ม.กรุงเทพ
  บช.ม.(การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์ม.