หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)  
  อ.ดร.พิษณุ  วรรณกูล
  น.บ. ม.รามคำแหง
  วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
  วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  DBA. (Business Administration)Ateneo de Davao U., Philippines.
   
 
  พ.ต.ต.ดร.คมสัน สนองพงษ์
  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Ph.D. (Computer and engineering management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
  อ. ดร.พิมสิริ  ภู่ตระกูล
  ศศ.บ. (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  M.B.A. (Marketing) Lasalle University
  Ph.D.(Development administration) National Institute of Development Administration
 
  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร
  วศ.ม.(อุตสาหการ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510
   
   
 
  อ.ดร.สิทธิโชค สินรัตน์
  B. Eng. (Electrical Engineering) Mahanakorn University of Technology
  M.Eng(Engineering Engineering) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
  Ph.D. (Industrial Business Administration) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
 
  อ.ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์
  B. Eng. (Mechanical Engineering) Rajamangala Institute of Technology
  M. Eng. (Mechanical Engineering) Kasetsart University (Course work )
  M.B.A. (Master of Business Administration) Khonkaen University
  Ph.D. (Industrial Business Administration) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang