สาขาวิชาการจัดการ    
  อ.ชรินพร งามกมล (หัวหน้าสาขา)
  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) ม.รามคำแหง
  พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
 
  อ.ผศ.สถาพร ปิ่นเจริญ
  บธ.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง(บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.หอการค้าไทย
  พบ.ม.(การบริหารองค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
  อ.ประนอม ลอองนวล
  บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) ม.สยาม
  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ.ผศ.ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง
  นท .บ. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บธ.ม. (การจัดการ) ม.ขอนแก่น
 
  อ.เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์
  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์
  M.B.A. University of Wollongong NSW, Australia
 
  อ.นิตยา ลิ้มไพศาล
  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) ม.รามคำแหง
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
 
  อ.นันทวุฒิ  ครุธา(ลาศึกษาต่อ)
  บธ.บ. (การจัดการ) ม.เกษตรศาสตร์
  ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) ม.เกษตรศาสตร์