สาขาวิชาการตลาด    
  อ.สุเมษ เลิศจริยพร (หัวหน้าสาขา)
  บธ.บ. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์  
 
  อ.เมธี รัชตะวิศาล
  บ.บ. (นิติศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์
  M.B.A. (Marketing) Oklahoma City University, U.S.A.
 
  อ.สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์
  บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  บธ.บ. (การตลาด) ม.สยาม
 
  อ.นิรมล เจริญสวรรค์
  BBA (Marketing) Assumption University
  M.B.A.(General Management) City University, U.S.A
 
  อ.ณัฐพล  พนมเลิศมงคล (ลาศึกษาต่อ)
  บธ.บ. (การเงิน) ม.ขอนแก่น
  บธ.ม. (การตลาด) ม.ขอนแก่น
 
  อ.วิโรจน์ รัตนสิงห์
  วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)ม.เกษตรศาสตร์
  M.B.A.(Marketing) Oklahoma City University, U.S.A.