สาขาวิชาการเงิน    
  อ.สมนึก อัศดรวิเศษ (ประธานหลักสูตร)
  วศ.บ.(เคมี) จุฬาลงกรณ์ม.
  บธ.ม.(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ม.
 
  ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
  B.B.A. (Finance) Western Michigan U. USA.
  M.B.A (Financecial Management) Western Michigan U. USA.
 
  อ.บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี
  บช.บ. (การบัญชีการเงิน)  ม.หอการค้าไทย
  บธ.ม. (การเงิน)  ม.สยาม
 
  อ.ณมณ  ศรหิรัญ
  บธ.บ. (การจัดการ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.ม. (การเงิน) ม.เทคโนโลยีมหานคร
 
  อ.ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์
  บธ.บ (การบัญชี) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.ม (การเงิน) ม.อัสสัมชัญ