สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
  อ.มธุรพจน์  ศรีโพนทอง (หัวหน้าสาขา)
  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.บูรพา
  บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
  อ.สุภาวดี  คุ้มราษฎร์
  บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.วลัยลักษณ์
  M.B.A. (International Business) ม.หอการค้าไทย
 
  อ.มรกต  กำแพงเพชร
  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ม.เชียงใหม่
  บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ) ม.ฟาร์อีสเทอร์น
 
  อ.รุ่งฤดี รัตนวิไล
  บช.บ. (การบัญชี) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ม.เกษตรศาสตร์
 
  อ.ศิริวุฒิ รุ่งเรือง
  บธ.บ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.ม.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ