สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  อ.ณธภร  ธรรมบุญวริศ(หัวหน้าสาขา)
  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี )
  วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
  อ.พีระพงษ์  เอื้อสุนทรวัฒนา
  B.S.(Electrical Engineering) Western Michigan U.,U.S.A.
  M.S.(Computer Science) Western Michigan U.,U.S.A.

 

 
  อ.สาริยา นุชอนงค์
  Master of Information Technology, Queensland University of Technology, Australia
  วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์) ม.ธรรมศาสตร์

 

 
  อ.เจริญศักดิ์ แซ่จึง
  MSc (Information Technology for Manufacture),University of Warwick, England
  สต.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศพื่อธุรกิจ)เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  อ.กิตติ เลิศกมลรักษ์
  บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ม.รังสิต
  บธ.ม.ม.เทคโนโลยีมหานคร
 
  อ. ดร.พึงใจ  พิชัยอนุตรัตน์
  Ph.D. (Information Technology), Sripratum University.
  M.S. (Information Technology), Sripratum University.
  B.B.A (Business Computer), Sripratum University.