สาขาวิชาการอุตสาหกรรม  
  อ. ดร.แววมยุรา คำสุข (ประธานหลักสูตร)
  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 
  อ.พิมสหรา ยาคล้าย
  วท.ม.(วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีการจัดการ
 
  อ.มาริสสา ทรงพระ
  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ม.แม่โจ้
  วท.ม.(วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 
  อ.นิรันดร์ ฉิมพาลี
  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  MS (Operation Reserch) Florida Institute of technology
 
  อ.วิชุตา  อยู่ยงค์ (ลาศึกษาต่อ)
  วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี