สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
  ผศ. ดร. ชุติระ ระบอบ (ประธานหลักสูตร)
  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ม.เชียงใหม่
  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ศศ.ด. (Vocational Education)ม.เกษตรศาสตร์
  Cert.in Foreign Language สถาบันภาษาแห่งเมือง Humburg สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
  Cert.in Quality of Working Life ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น
 
  อ.ศักชัย  อรุณรัศมีเรือง
  วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง ม.เกษตรศาสตร์
  บธ.ม. ม.บูรพา
 
  อ.อดุลย์  นงภา
  บธ.บ. (การตลาด) ม.รามคำแหง
  วท.บ. (การจัดการซัพพลายเชนแบบบูรณาการ)ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 
  ดร.วาสุเทพ ภาณววัฒน์
  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Master of Business Administration, Georgia, U.S.A,
  ดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ (English Program), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
  อ.ณภัทร ศรีนวล
  B.Eng,Industrial Engineering,Kasetsart University
  Master of Engineering management,University of Wollongong
 
  อ.ธนวัฒน์ เดชปรอท
  M.Eng., Engineering, Chulalongkorn University, Thailand 2015
  Certificate of Junior Master of Business Administration, Chulalongkorn University, Thailand 2014
  B.Eng., Engineering, Chulalongkorn University, Thailand 2013
  Certificate in Chemsitry, The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra (POSN), Thailand 2007
 
  อ.นบชนก สุวรรณมณี