ผู้บริหาร สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เลขานุการ
  สาขาวิชาการจัดการ การจัดการมหาบัณฑิต (MM)  
  สาขาวิชาการตลาด    
  สาขาวิชาการเงิน    
  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    
  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    
  หลักสูตรธุรกิจจีน    
  หลักสูตรนานาชาติ