<<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ >>>>
แหล่งทุนวิจัยภายนอก การเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ การเผยแพร่บทความในวารสารธุรกิจปริทัศน์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอตำราสนับสนุนจัดทำ พี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยงานภายนอก คณะต่างๆ ติดต่อเรา
บทความวิชาการ
Title
Authors
Year
บทความวิชาการ : การเตรียมพร้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวไทยตามแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวของอาเซียน ปี 2011-2015 อาจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล 2556
บทความวิชาการ :จะประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัมพันธภาพกับลูกค้าในกระบวนการโลจิสติกส์ได้อย่างไร อาจารย์ พัชรา โพชะนิกร 2556
บทความวิชาการ :ผู้ประกอบการ SMEs ยุคใหม่ นวัตกรรม คุณทำได้ อาจารย์ มรกต กำแพงเพชร 2556
บทความวิชาการ :การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม อาจารย์แววมยุรา คำสุข 2556
บทความวิชาการ : Storytelling as a Research Method for Developing a Plausible Knowledge Management (KM) model for Rural Community อาจารย์ ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง 2556