<<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ >>>>
แหล่งทุนวิจัยภายนอก การเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ การเผยแพร่บทความในวารสารธุรกิจปริทัศน์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอตำราสนับสนุนจัดทำ พี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยงานภายนอก คณะต่างๆ ติดต่อเรา

 

การเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ

การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยของคณะ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย

ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยคณะ 2555-56