<<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ >>>>
แหล่งทุนวิจัยภายนอก การเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ การเผยแพร่บทความในวารสารธุรกิจปริทัศน์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอตำราสนับสนุนจัดทำ พี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยงานภายนอก คณะต่างๆ ติดต่อเรา

 

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน

งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

ใบสรุปผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หลักฐานการมีส่วนร่วมในงานวิจัย