<<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ >>>>
แหล่งทุนวิจัยภายนอก การเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ การเผยแพร่บทความในวารสารธุรกิจปริทัศน์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอตำราสนับสนุนจัดทำ พี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยงานภายนอก คณะต่างๆ ติดต่อเรา

 

พี่เลี้ยงนักวิจัย

 

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายในของวารสารธุรกิจปริทัศน์
Associated Professor Dr. Shang Hongyuan มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Associated Professor Zhou Yongming มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติระ ระบอบ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร ปิ่นเจริญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย แสงวิเชียร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร. ลั่นทม จอนจวบทรง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร. สัญญา ยิ้มศิริ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร. พวงชมพู โจนส์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร. ธิดารัตน์ โชคสุชาติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ