<<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ >>>>
แหล่งทุนวิจัยภายนอก การเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ การเผยแพร่บทความในวารสารธุรกิจปริทัศน์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอตำราสนับสนุนจัดทำ พี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยงานภายนอก ติดต่อเรา

 

การพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจจึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์และ

บุคลากรในคณะผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง

ภายในและนอกมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยและวิชาการต่างๆตลอดจน

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการสู่สาธารณะเพื่อเป็นเครือข่ายวิจัยและวิชาการร่วมกัน    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย แสงวิเชียร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

                                       

ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
Download แบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์
Download ประกาศนโยบายวิจัย
Download ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปรับหลังประชุม)
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th National and International Conference
web http://hcuconf.hcu.ac.th/

แนวทางการคุ้มครองสิทธิ Download

คู่มือการขอรับสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร และ จดแจ้งลิขสิทธิ์ Download

 

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ Download

  ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 25-กันยายน-2560


 

 

 

Page :1 of 1