<<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ >>>>
แหล่งทุนวิจัยภายนอก การเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ การเผยแพร่บทความในวารสารธุรกิจปริทัศน์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอตำราสนับสนุนจัดทำ พี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยงานภายนอก คณะต่างๆ ติดต่อเรา

 

นโยบาย /Policy

 เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นภูมิปัญญา

ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อเผยแพร่งานดังกล่าวให้แก่ชุมชน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์

รวมทั้งเพื่อเป็นการสงวนรักษาผลงานเหล่านั้นในคงไว้ในระยะยาว (archiving)