<<<< ยินดีต้อนรับสู่ระบบงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ >>>>

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ

Link หน่วยงานภายใน คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

Link หน่วยงานภายนอก

 

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ

การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยของคณะ
คำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบ-พิมพ์ตำรา
แบบขอรับ
แบบเสนอเค้าโครงตำรา
คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน
งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
ใบสรุปผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หลักฐานการมีส่วนร่วมในงานวิจัย