<<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ >>>>
แหล่งทุนวิจัยภายนอก การเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ การเผยแพร่บทความในวารสารธุรกิจปริทัศน์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอตำราสนับสนุนจัดทำ พี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยงานภายนอก ติดต่อเรา

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

NRCT

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

NSTDA

NECTEC