<<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ >>>>
แหล่งทุนวิจัยภายนอก การเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ การเผยแพร่บทความในวารสารธุรกิจปริทัศน์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอตำราสนับสนุนจัดทำ พี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยงานภายนอก คณะต่างๆ ติดต่อเรา
ผลงานวิจัยทั้งหมดรายการ
Title
Authors
Year
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย มรกต กำแพงเพชร 2558
การตัดสินใจยอมรับและการแพร่กระจาย นวัตกรรมการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายปลายทางการท่องเที่ยวอิเล็กนิกส์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ดร.พวงชมพู โจนส์ 2558
การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ 2557
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันในการทำงานที่มีผลต่อการออกจากงานของพนักงานจัดจ้างภายนอกด้านโลจิสติกส์การจัดเตรียมอาหารสำหรับสายการบิน อาจารย์ พัชรา โพชะนิกร 2557
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีนจังหวัดระยอง ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ 2557
การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรปราการ อาจารย์ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ 2557
ผลกระทบของAECที่ส่งผลต่อคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ อาจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ งดงามวงศ์ 2557
โครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2557 -2559)ของเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายประจำปีงบประมาณ 2557 อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ 2557
การรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อาจารย์สุริยะ บุตรไธสงค์ 2557
ปัจจัยทีมีผลต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจารย์สาริยา นุชอนงค์ 2557
ปัจจัยที่มีความสำคัญกับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ 2557
ความเสี่ยงจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมกระดาษคราฟ์ต่ออุตสาหกรรมกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไท อาจารย์นิรันดร์ ฉิมพาลี 2557
ผลกระทบของAECที่ส่งผลต่อคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ อาจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ งดงามวงศ์ 2557
การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์จำกัด เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสมทุรปรากร ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ 2557
การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากกลยุทธ์ทางเทคนิคของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจารย์ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ 2557
การวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร อ.สุริยะ บุตรไธสงค์ 2557
การถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่น กรณีศึกษาการถ่ายทอดความรู้ผักพื้นบ้านของภาคตะวันออก ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง 2556
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อาจารย์แววมยุรา คำสุข 2556
จัดทำข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัยทางธุรกิจกับ บริษัท บิชิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร 2556
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อ.รุ่งฤดี รัตนวิไล 2555